Polityka prywatności Mam psa. I co teraz?

 1. Administratorem przekazywanych przez państwa danych osobowych jest Małgorzata Bekas prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mam psa. I co teraz? Małgorzata Bekas z siedzibą w 61-312 Poznań (Nowe Miasto), ulica Glebowa 2a, NIP: 785 177 05 75.
 2. Ilekroć jest mowa o:
 1. RODO: należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Administratorze: oznacza to Małgorzatę Bekas prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mam psa. I co teraz? Małgorzata Bekas z siedzibą w 61-312 Poznań (Nowe Miasto), ulica Glebowa 2a, NIP: 785 177 05 75, wpisaną do CEiDG, Regon: 362 591 963, która świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu;
 3. Danych osobowych: informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie takich identyfikatorów jak: imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy bądź jeden lub kilka czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 4. Serwisie: oznacza to stronę www.mampsaicoteraz.com
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne celem zrealizowania usługi skorzystania z usługi newsletter/ odpowiedzi na formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.mampsaicoteraz.com. Konsekwencją niepodania danych osobowych niezbędnych do realizacji usługi newslettera/ udzielenia odpowiedzi na formularz kontaktowy jest niemożliwość zrealizowania usługi/ udzielenia odpowiedzi przez administratora.
 2. Cele przetwarzania danych osobowych:
 • . W celu obsługi formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie ww.mampsaicoteraz.com to jest udzielenie odpowiedzi na wiadomość zawartą w formularzu kontaktowym. Administrator jest także uprawniony do ewidencjonowania korespondencji przychodzącej. Celem obsługi wiadomości wysyłanych poprzez formularz kontaktowy niezbędne jest podanie adresu e-mail. Podstawą przetwarzania tych danych jest (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. W celu zawarcia/ obsługi umowy o świadczenie usług z Małgorzatą Bekas prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SO-SO Solutions Małgorzata Bekas, w szczególności w sytuacji gdy jest Pani/Pan klientem bądź potencjalnym klientem. Podstawę przetwarzania danych osobowych w tym zakresie stanowi niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia umowy – art. 6 ust. 1 lit. B RODO;
 2. W celach statystycznych – postawą prawna przetwarzania danych w tym zakresie jest uzasadniony interes, co ma na celu prowadzenie analiz aktywności Użytkowników Serwisu, sposobu użytkowania konta, poprawę funkcjonalności Serwisu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. We własnych celach marketingowych i naszych partnerów – reklama standardowa 
(niezależna od preferencji Użytkownika, reklama behawioralna – dopasowana do Użytkownika, newsletter – powiadomienia) – w tym przypadku konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. A RODO
 1. Użytkownik korzystający z Serwisu ma prawo do informacji o:
 • . Pełnej informacji o tożsamości administratora, jego danych kontaktowych;
 1. Celach przetwarzania danych osobowych;
 2. Odbiorcach danych osobowych;
 3. Okresie przez który dane osobowe Użytkownika będą przechowywane;
 4. Prawie żądania dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, w szczególności: sprostowania, usunięcia, ograniczeniu przetwarzania, prawie do przeniesienia danych;
 5. Prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 6. Organie nadzorczym;
 7. Podstawie podania danych osobowych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.
 1. Podmioty powiązane z Administratorem, którym mogą zostać udostępnione Pani/ Pana dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji umów łączącym z Administratorem:
 • . Biuro księgowe;
 1. Kancelaria prawna;
 2. Operator pocztowy;
 3. Podmioty zajmujące się archiwizacją dokumentów;
 4. podmioty świadczące usługi IT.
 1. Administrator informuje, że Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie – sprzeciw. Administrator informuje, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w okresie, w którym przetwarzanie było wykonywane na podstawie udzielonej zgody.
 2. Administrator informuje, ze dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi newsletter/udzielenia odpowiedzi na formularz kontaktowy. Nadto Administrator informuje, że w zakresie zawartych umów dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji umowy i po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanych (ochrona uzasadnionego interesu Administratora).
 3. Kontakt z Administratorem:
 • . Adres e-mail Administratora: hello@mampsaicoteraz.com
 1. Adres korespondencyjny:  61-312 Poznań (Nowe Miasto), ulica Glebowa 2a
 2. Administrator informuje, ze organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa, strona internetowa: https://www.giodo.gov.pl/